Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2018. május 25-től

Az Ön (továbbiakban: Ön, vagy érintett) személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, az alábbi feltételek szerint kezelem.

1. Ki az adatkezelő?

Név: V24 csoport Kft.

Székhely: 1188 Budapest Tigriskő utca 22. A1

Cégjegyzékszám:01-09-372859

Adószám:28761055-2-43

A székhely állama: Magyarország

Honlap címe: www.villanyszerelo24.hu

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseiket V24 csoport Kft.-nek a fenti székhelyre címzett postai, vagy a villanyszerelononstop@gmail.com címre írt elektronikus levélben tehetik fel.

Az adatkezeléssel kapcsolatos mindenkor hatályos részletes tájékoztatás a www.villanyszerelo24.hu oldalon megtalálható.

2. Milyen tevékenységgel kapcsolatosan kezelek személyes adatokat?

Adatkezelési tevékenységet az alábbi táblázatban foglaltak, valamint a www.villanyszerelo24.hu honlap üzemeltetésével kapcsolatban végzek.

milyen tevékenységgel kapcsolatban?milyen adatokat?adatkezelés céljaadatkezelés jogalapjameddig tárolom?
villanyszerelési munka megrendelése, felmérése, ajánlatkészítésmegrendelő neve, címe, telefonszáma, email címevillanyszerelési munka megrendelése, felmérés, ajánlat készítéseszerződés előkészítése (GDPR 6. cikk 1) b) pont)

megrendeléstől számított legfeljebb 5 évig a Ptk. szerinti jogérvényesítés érdekében
villanyszerelési munka megrendelése, felmérése, ajánlatkészítés és teljesítésmegrendelő neve, címe, telefonszáma, email címevillanyszerelési munka megrendelése, felmérés, ajánlat készítése és teljesítésszerződés előkészítése és teljesítése (GDPR 6. cikk 1) b) pont)

megrendelés teljesítését követő 8 évig a számviteli törvénynek megfelelően
munkavállalói toborzásjelentkező neve, szül. hely és idő, lakcím, anyja neve, azonosító adatai, végzettségével munkatapasztalatával kapcsolatos adatokKiválasztás, munkaszerződés előkészítése érdekébenszerződés előkészítése (GDPR 6. cikk 1) b) pont)

Legfeljebb 1 évig
munkáltatói jogviszonymunkavállaló neve, születési név, anyja neve, születési idő és hely, állampolgársága, neme, állandó lakcím, levelezési cím, személyi ig. száma, taj szám, adóazonosító, telefonszám, e-mail cím, végzettsége, munkahelyi tapasztalat, nyelvtudásszerződés megkötése és teljesítéseszerződés megkötése, valamint jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk 1) b) és c) pont)

a jogviszony megszűnését követő 10 évig

A www.villanyszerelo24.hu honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés

A honlapon való böngészéskor Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk.

Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

Google Analytics

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalnak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

Részletes tájékoztatást a Google Analytics működéséről itt talál: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban. Az alábbi linken keresztül megismerheti, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) hogyan találja meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

A böngésző programok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de Ön a honlapra való bejelentkezés során olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az alábbi honlapon keresztül pedig Ön további információkat szerezhet a sütik szerepéről: http://www.youronlinechoices.com/hu/.

3. Adatfeldolgozók, adatok címzettjei

Az adatkezelésre kizárólag én vagyok jogosult, az adatokat bizalmasan kezelem, harmadik személynek az Ön tudta és hozzájárulása, vagy jogszabályi kötelezés nélkül információt nem szolgáltatok ki Önről.

3.1. A tevékenységemmel összefüggésben igénybe veszek külsős szolgáltatót

  • pénzügyi, könyvelési szolgáltatás végzésére,
  • munkaerőtoborzás érdekében,

akik adatfeldolgozóként a megbízásuk fennállásának időszakában, az általam adott utasításoknak megfelelően jogosultak az adatokat kezelni. Az adatkezelési tevékenységre a GDPR-nak megfelelő adatfeldolgozói szerződést kötöttünk.

Az adatkezelők személyéről részletes felvilágosítást személyesen, postai vagy elektronikus levélben történő megkeresésre adok.

4. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelés során minden ésszerű lépést megteszek annak érdekében, hogy megakadályozzam a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

Mind a papír alapú, mind az elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosítok a kezelt adatok vonatkozásában. A személyes adatokhoz való hozzáférés megfelelő technikai megoldásokkal korlátozott, illetve ellenőrizhető.

5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.)

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja az elektronikusan tárolt adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36 1 391 1400; honlap: www.naih.hu; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

V24 csoport Kft.

Adatkezelő