A V24 csoport Kft. Minőségirányítási Rendszert használva kezdte meg 2023 -ban a szakoktatást a BKIK akreditáció után, 1 tanulóval. Szakoktató: Mészáros Péter Villanyszerelő Mester /ÉV, EBF, VV felülvizsgáló, FAM szerelő

Legfőbb célunk

A tanulóknak olyan szintű gyakorlati oktatás átadása, amivel a szakma megszerzését követően, összetettebb munkafolyamatokkal, akár önállóan is helyt tudjanak állni munkavállalóként, -és a szakma legjobbjai legyenek. Egy olyan ideológiát, tudást szeretnénk átadni, ami egész szakmai pályájukon végig kíséri Őket. A mi szakmaiságunkat még 30 év után is a Mestereink és Tanítóink határozzák meg.

Oktatási módszereink érdekesek és innovatívak. Munkaeszközeink legújabb technológiákkal párosulnak.

Nagy hangsúlyt helyezünk a Biztonságos munkavégzésre. Pl.: A feszültség mentesítés összecserélhetetlen 5 lépését folyamatosan ismételjük, gyakoroljuk. (Nem csak a tanulókkal).

Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek és azonosulni tudnak a V24 csoport Kft. elveivel.

Az alábbiakban ismertetjük a Duális Képzésünk 2023-as év Minőségirányítási Rendszerét a galéria alatt.

Minőségirányítási Rendszer
A Kamarai Minőségi Szempontrendszer alapján

2022/2023Nyilatkozat a minőségi kritériumok teljesüléséért felelős személyről

Duális Képzőhely tekintetében felelős a minőségi kritériumok teljesüléséért:

Név: Mészáros Péter

Beosztás: Ügyvezető Igazgató, Oktató

A minőségi kritériumok érvényesítése érdekében tett intézkedések felsorolása:

1. A minőségi kritériumok megtartásában egy mérés – mérési eredményhez igazítási rendszert alakítanék ki.

2. A mellékelt képzési program szerinti tananyag alapján minden leadott modul után modulzáró vizsga (témazáró teszt) következne, ami egybe lenne kötve egy minőségellenőrzési ponttal, ahol a diákoknak értékelnie kell az oktatás minőségét is.

3. A megkapott teszteredmények, és az elégedettségi eredmények alapján elvégzem a visszacsatolást, és változtatok a képzés eszközein. Ha a képzési eredmény úgy kívánja, akkor ezt vagy a tananyag több gyakorlati bemutatóval és gyakorlással érem el, vagy több elméleti anyag kiadásával.

Dátum:2023.0 1. 12.

….…………………………………..

Aláírás helye

Minőségirányítási Rendszer
A Kamarai Minőségi Szempontrendszer alapján

2022/2023

A duális szakmai oktatásra és szakmai képzésre vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a jelen szempontrendszerben meghatározott minőségi követelmények teljesülése érdekében elengedhetetlen a képzési célok és képzési minőségcélok eléréséhez szükséges folyamatok és felelősségi körök meghatározása. A duális képzőhely vezetőjének feladata és felelőssége a minőségirányítási szempontrendszer kialakítása, oktatása a képzései folyamatban közreműködő és azt befolyásoló munkatársak számára, továbbá a képzési célok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítása.

A duális képzőhely vezetője:

 1. felelős a duális képzőhely képzési céljainak megfogalmazásáért időszakos újragondolásáért és aktualizálásáért,
 2. biztosítja a képzési és az azt befolyásoló folyamatok szabályozottságát, ellenőrizhetőségét és fejlesztését a képzési célok elérésének érdekében a vonatkozó jogszabályok és szabályozó dokumentumok és előírások betartásával,
 3. gondoskodik a 2. pontban megfogalmazott folyamatok működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges erőforrások biztosításáról,
 4. gondoskodik a 2. pontban megfogalmazott folyamatok működésének rendszeres ellenőrzéséről,
 5. a folyamatos mérések és visszajelzések eredményeit a folyamatokba visszacsatolja, és ezzel együtt gondoskodik a nem megfelelősségek megakadályozásáról,
 6. dönt a 2. pontban megfogalmazott folyamatok fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről.

A duális képzőhely által meghatározott képzési minőségcélok

2022/2023. tanévre vonatkozóan

SorszámMinőségcélFelelős személy(ek)MódszerÉrtékelés
1.
A MIR bevezetése, működtetése
MÉSZÁROS PÉTER
mérés értékelés helyesbítő tev. visszacsatolás

2023. aug. vége

Alulírott, MÉSZÁROS PÉTER nyilatkozom, hogy a képzési célok meghatározása során figyelembe vettem:

 • a tanulók érdekeit, igényeit és elvárásait,
 • a jogszabályi és a képzési programba foglalt követelményeket,
 • a kapcsolatban álló szakképző intézmények elvárásait,
 • a minőségi szempontrendszerben meghatározott folyamatok eredményességét,
 • a folyamatok fejlesztési lehetőségeit, valamint
 • a vállalkozás emberi erőforrás utánpótlási igényeit

A képzési minőségcélok elérése érdekében a képzési és az azt befolyásoló folyamatok működtetése és fejlesztése érdekében a vezető és a munkatársak számára szervezetünk biztosítja az alábbi lehetőségeket:

szakmai továbbképzésen részvétel

szakmai konferencián részvétel

szakmai kiállításon részvétel

szakmai folyóiratok biztosítása

Szabvány hozzáférés biztosítása olvasószobában

szakmai tanulmányi versenyre való felkészítés

Egyéb: szakmai workshopokon való részvétel

Nyilatkozom továbbá, hogy a képzőhely minőségpolitikája:

A Kamarai Minőségi Szempontrendszer figyelembevételével a munkaerőpiacon egyre jobban érvényesülni tudó tanulók képzése.

Keltezés helye, dátum:2023.01.12

….…………………………………..

Cégnév

(duális képzőhely vezetője)

A képzési folyamat szabályozása

A folyamatok mérése, felügyelete és elemzése érdekébenigénybe venni kívánt módszerek felsorolása:

1. A folyamatokat, feladatokat folyamatosan ellenőrizzük, közösen átbeszéljük az eredményeket, mind online, mind személyes konzultációkon. Fontos, hogy a csapat együtt dolgozzon, lássák egymás munkáit, hogy tanuljanak a másik hibáiból, illetve inspirálják egymást.

2. A tanulói elégedettséget minden félév zárásakor kérdőíven ellenőrzöm

3. A folyamatok ellenőrzése személyesen (műhely munka, vagy külső területen jelenléti oktatás alatt), megy végbe a Kft cégirányítás rendszerével összekapcsolva napi szinten regisztrálva.

4. A tanulók folyamatos értékelése a tanulmányaik alatt folyamatosan biztosított az oktatók által. Az értékelés módszereit a képzési programok meghatározzák.

5. A képzési folyamat eredményességének mérése elsősorban a tanuló tanulmányainak sikeressége, valamint a képzésben részt vevők folyamatos szóbeli és időszakonkénti írásbeli visszajelzései alapján is történik.

Az önálló folyamatszabályozási módszerek helyett a képzési program folyamatszabályozását kívánom alkalmazni:

Igen Nem

Keltezés helye, dátum:

….…………………………………..

(duális képzőhely vezetője)

A folyamat mérése, ellenőrzése, visszacsatolása

Mérés és ellenőrzés

Helyesbítő tevékenységek, visszacsatolás

Mérés és ellenőrzés

A képzés, illetve a folyamat ellenőrzése folyamatos kell legyen. A képzési programban meghatározott tananyag és ütemterv mentén haladva minden modul zárásakor egy modulzáró (témazáró) vizsga következik kiadott gyakorlati feladatokkal, azok időre (vagy határidőre) való elkészítésével. Ezt követően, illetve a modulzáró értékelését követően lenne egy minőségirányítási mérési pont, ahol a diák kérdőív kitöltése alapján véleményt alkothat többek közt:

 • az oktatás hatékonyságáról
 • az oktató felkészültségéről a leadott témában
 • a gyakorlati hely felszereltségéről (könnyű volt-e a téma elsajátítása az adott gyakorlati helyen)
 • a felhasznált eszközökről, programokról
 • az oktatás fórumairól (esetleges digitális oktatás esetén)
 • az elméleti, és gyakorlati szemléltetések hatékonyságáról

Helyesbítő tevékenységek, visszacsatolás

Az így kapott mérési eredmények állandó visszajelzést nyújtanak a duális gyakorlati helynek, mely eredményeket felhasználva folyamatosan javítható a képzés, hogy a végén a leghatékonyabb módszerrel lehessen képezni a diákokat.

A dokumentációval kapcsolatos alapvető információk megjelöléséhez

 1. Melyek a duális képzőhely kritikus dokumentumai (pl.: szabályzatok, eljárásrendek, munkavégzési dokumentumok stb.)?
Dokumentum/ok neveTípusTárolásMegőrzési idő
Nyilvántartásba vétel értesítése, jegyzőkönyv (illetékes Kamara által kiállított)PapírZárható szekrényben
A vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig.
Képzési program
Papír/elektronikusZárható szekrényben Központi szerverenA vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig (aktualitást figyelembe véve)
KAMSZER (mellékletekkel,aktualizálással együtt)Papír/elektronikusZárható szekrényben Központi szerveren
6 év
Oktató(k) végzettségét igazoló bizonyítványokPapír/elektronikusZárható szekrény Központi szerveren
50 év
Szakképzési munkaszerződésPapír/elektronikusZárható szekrény Központi szerveren
SZMSZ:50 év Megszűnéstől számított 6 év
Foglalkozási naplóPapír/elektronikusZárható szekrény Központi szerverenA vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig.
FelelősségbiztosításPapír/elektronikusZárható szekrény Központi szerveren6 év
Munka- és bérügyi dokumentumok (pl.: bérkartonok, TB kiskönyv, táppénz igazolás stb.)Papír/elektronikusZárható szekrény Központi szerveren
50 év
NAV bejelentésPapír/elektronikusZárható szekrény Központi szerverenA vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig.
Egyéb


 1. A papír alapú dokumentumok őrzési helyének és idejének megjelölése:

A cég mindenkori székhelyén elzárva őrizve

 1. A kizárólag elektronikusan létező dokumentumok őrzési helyének és idejének, illetve elérhetőségének megjelölése:

A cég mindenkori székhelyén NAS szerveren 50 évig tárolva

 1. Kérjük, jelölje meg a dokumentumok selejtezésének a módját:

Iratmegsemmisítő,

 1. Kérjük, jelölje meg a dokumentumok teljeskörű kezeléséért felelős személyt (pl.: minőségi szempontrendszerért felelős vezető, ügyvezető stb.)

MÉSZÁROS PÉTER ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Keltezés helye és ideje:

Budapest 2023. 01. 26

……………………………………………

Aláírás helye

(a duálisképzőhely vezetője által kijelölt, vezető beosztású személy)

Minőségirányítási Rendszer
mellékletei

1. melléklet

Kérdőív a tanulói elégedettség felmérésére

Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérésekre a képzéssel kapcsolatos tanulói elégedettség felmérése érdekében. (a 10-es skálán az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, míg a 10-es azt jelenti, hogy teljes mértékben elégedett. Természetesen a közbülső (2-9) kódokkal árnyalhatja véleményét.)

Mennyire elégedett az elvégzett képzés oktatóival?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A képzés oktatója mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek a cél elérését?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Mennyiben jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás képzés során?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A képzés oktatója mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mennyire elégedett a duális képzőhely által biztosított tárgyi feltételekkel?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mennyire elégedett a duális képzőhely által a megszerzett tudás ellenőrzésére megszervezett vizsga színvonalával?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elérte-e a képzés a célját, az mennyiben felelt meg az elvárásainak?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ajánlaná-e ismerőseinek a duális képzőhely valamely képzését?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Egyéb észrevétel, megjegyzés (Például a fejlesztésre/javításra szoruló területek felsorolása)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Keltezés helye és ideje:

2. melléklet

Elégedettségmérés kiértékelése

A duális képzőhely megnevezése:

A képzés megnevezése:

A képzésen részt vett tanulók létszáma a kérdőív kitöltésekor:

Az értékelhető kérdőívek száma:

A kérdőívekre adott válaszok kérdésenkénti összesítése:

(Az egyes kérdésekre 1-10-ig pontozhat, melynél az 1-es pontszám a nagyon rosszat, míg a 10-es pontszám a példaértékű szintet jelenti.)

Mennyire elégedett az elvégzett képzés oktatóival?

A képzés oktatója mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek a cél elérését?

Mennyiben jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás képzés során?

A képzés oktatója mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?

Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?

Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?

Mennyire elégedett a duális képzőhely által biztosított tárgyi feltételekkel?

Mennyire elégedett a duális képzőhely által a megszerzett tudás ellenőrzésére megszervezett vizsga színvonalával?

Elérte-e a képzés a célját, az mennyiben felelt meg az elvárásainak?

Ajánlaná-e ismerőseinek a duális képzőhely valamely képzését?

Keltezés helye és ideje:

….…………………………………..

Aláírás helye

3. melléklet

Szakképző intézmények elégedettségi kérdőíve

A duális képzőhely megnevezése:

Az alábbi kérdésekre kérjük, 1-10 közötti szám megjelölésével válaszoljon. (az 1-es pontszám a nagyon rosszat, míg a 10-es pontszám a példaértékű szintet jelenti.)

 1. Mennyire elégedett a duális képzőhellyel való kapcsolattartással?
 2. A duális képzőhely mennyire vette figyelembe a szakképző intézmény sajátosságait a duális képzés megszervezésénél?
 3. Mennyire volt együttműködő a duális képzőhely a szakképző intézménnyel?
 4. Mennyiben segítette a tanulók fejlődését a duális képzőhely?
 5. A duális képzőhely oktatói mennyire vették figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?
 6. Mennyire elégedett a duális képzőhely által biztosított munkák és eszközök színvonalával?
 7. Mennyire elégedett a duális képzőhelyen nyújtott szakmai munkával?
 8. Mennyire elégedett a duális képzőhely által biztosított oktatási helyszínnel?
 9. A duális képzőhelyen tartott szakmai oktatás mennyiben mozdította elő a tanulók tanulmányi előrehaladását?

Keltezés helye és ideje:

….…………………………………..

Aláírás helye

4. melléklet

Javaslat helyesbítő, illetve megelőző tevékenységek kezdeményezésére

Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre:

A dokumentált mérés eredménye a duális képzőhely kitűzött céljaihoz képest milyen eltéréseket mutat?

…………………………………………………………………………………………

Melyek a működés során ténylegesen bekövetkezett problémák?

…………………………………………………………………………………………

Kérjük, határozza meg a működés során ténylegesen bekövetkezett problémák okait.

…………………………………………………………………………………………

Kérjük, hogy tegyen javaslatot a működés során ténylegesen bekövetkezett problémák kezelésére vonatkozóan.

…………………………………………………………………………………………

A panaszok kezelésére milyen intézkedéseket fog alkalmazni, milyen határidőben ad a panaszokra válasz?

…………………………………………………………………………………………

Milyen helyesbítő, illetve megelőző tevékenységek bevezetését tartja indokoltnak?

…………………………………………………………………………………………

Keltezés helye és ideje:

……………………………………………

Aláírás helye

(a duálisképzőhely vezetője által kijelölt, vezető beosztású személy)

A feltárt okok megszüntetésére irányuló helyesbítő, illetve megelőző intézkedéseket

(A megfelelő válasz aláhúzással jelölendő)

elrendelem. nem rendelem el.

Keltezés helye és ideje: ……………………………………………

Aláírás helye

(duális képzőhely vezetője)A minőségcélok meghatározása érdekében kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre:

 1. Mit kíván a képzéssel kapcsolatos folyamatokon javítani a következő évben? Ennek mi az oka?

A javítandó folyamatok felsorolása:

A gyakorlati órák sűrítése, idejének rugalmassága.

A javítás szükségességének okai:

Felnőtt csoportok oktatásánál nagy nehézséget jelent a gyakorlati órák megfelelő idejének megtalálása.

 1. Mennyi időt vagy egyéb erőforrást fordít erre? (A megfelelő rész aláhúzandó)

1-10 nap, 10-50 nap, 50-100 nap, 100-nál több nap

Erőforrások felsorolása: Műtermi felszerelések, saját felszerelések, szabadidő, amiben a képzési célokat és feladatokat dolgozom ki, stb…

 1. Ki és hogyan ellenőrzi, hogy sikerült-e megvalósítania a célját?

Az ellenőrzést végző személy megnevezése:

, pl. gyak.okt, az iskola részéről a titkárság, és a gyakorlaton résztvevő diákok osztályfőnökei.

 1. Milyen határidővel ellenőrzi a cél megvalósultságát?

1-50 nap 50-100 nap 100-nál több nap

 1. Milyen folyamatokon kíván fejleszteni a következő évben?

A fejlesztendő folyamatok felsorolása:

Az önálló munkavégzésre motiválni (csapatban), önellenőrzés folyamat elsajátítása

 1. Milyen lépéseket kíván tenni a tanulók igényeinek és elvárásainak a kielégítése érdekében?

A tervezett lépések felsorolása:

A tanulók igényeinek felmérése, majd a felmérésre adott válaszok elemzésével, a munkamódszer aszerinti átalakításával.

 1. Mire büszke az elmúlt időszak eredményeiből?

Az eredmények felsorolása:

A fiatalok az átlagnál magasabb oktatáson vettek részt a plusz kiegészítő ismeretek megszerzésével (villanyszerelő konferencia, szaklap, infoshow) Ezért több eséllyel tudnak elhelyezkedni és biztosabban tudnak megállni a dolgozni akaró a felszabaduló villanyszerelő tanulók.

 1. Meg tudja ezeket az eredményeket a következő időszakban is ismételni? (A megfelelő rész aláhúzandó)

igen nem

Dátum:

….…………………………………..

Aláírás helye

Szakképzési Munkaszerződés

amely létrejött a szakirányú oktatást szervező duális képzőhely (a továbbiakban: Duális Képzőhely) és a képzésben részt vevő tanuló/képzésben részt vevő személy1(a továbbiakban: Tanuló/Képzésben részt vevő személy) között (Duális Képzőhely és Tanuló/Képzésben részt vevő személy a továbbiakban együtt: Felek) a(z) 4 0712 04 07azonosító számú Villanyszerelő szakma szakirányú oktatása céljából az alábbi feltételek szerint.

A szakirányú oktatás helye szerint illetékes gazdasági kamara által meghozott duális képzőhely nyilvántartásba vételi ügyszáma: NYV/2023/04/42/2

1. Duális Képzőhely és Tanuló/Képzésben részt vevő személy adatai

Duális Képzőhely Adószám: 28761055- 2-43 Név: V24 csoport Kft. …………………………………………………………….. Székhely:1188 Budapest Tigriskő utca 22.A1. ..…………………………………….……. Cégjegyzékszám/Egyéni vállalkozó/Egyéb szervezet nyilvántartási száma: ……………………………………… Statisztikai számjel:28761055-4321-113-1 Képviselőjének családi és utóneve: Mészáros Péter A szakirányú oktatás helyszíne: név: VÁLTOZÓ MUNKATERÜLET cím: 1188 Budapest Tigrikő utca 22 A1.
tel.: +36306040927 fax……………………… e-mail: villanyszerelononstop@gmail.com A szakirányú oktatásért felelős személy neve: Mészáros Péter tel.: 306040927 e-mail: villanyszerelononstop@gmail.com
Tanuló/Képzésben részt vevő személy O ktatási azonosító:OM 203058 Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja születési neve: Lakcím: tel /email.: Jelen szakképzési munkaszerződés megkötéséig korábban megszerzett szakmája(i): X nincs van, száma: …………………..……….…… megnevezése: ………………………….…….. száma: ……………………………… megnevezése: ………………………….…….. Törvényes képviselő (szülő vagy gyám)* * kitöltése csak 18. év alatti tanul esetén kötelező név: ………………………………………………………… lakcím: …………………………………… ………………………………………………………………………………… tel.: ………………………………………………………………………….. e-mail: …………………………………..…..@………………………

2. Tanuló/Képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatás kezdetének időpontjában a

X szakképző iskola technikum

 évfolyamánakI. II. félévében,

,éves képzésben

folytat tanulmányokat.

3. A szakképző intézmény (a továbbiakban: Iskola) adatai, amellyel Tanuló/Képzésben részt vevő személy tanulói jogviszonyban/felnőttképzési jogviszonyban van:

Iskola Neve: BMSZC Verebély László Technikum Oktatási azonosítója: OM 203058 Székhelye: 1139 Budapest, Üteg u. 13-15. Törvényes képviselőjének neve:  Daróczi József

telefonszám: tel:06-1/320-3032 e-mail: iskola@verebelyszki.hu <iskola@verebelyszki.hu>; telefonszám: 06-70/502-2373, e-mail: tagyi@verebelyszki.hu

4. A Felek a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) előírásai szerint, kölcsönösen és egybehangzóan nyilatkoznak arról, hogy egymással szakképzési munkaszerződést kötnek.

5.1. A jelen szakképzési munkaszerződés alapján oktatott szakma képzési ideje a Szakmajegyzék szerint: 0,5 év.

5.2. A szakirányú oktatás

a) kezdete a Duális Képzőhelynél (biztosítási jogviszony kezdete):

b) várható befejezése:

6. Tanuló/Képzésben részt vevő személy elfogadja a szakirányú oktatásban való részvétel feltételeit és kötelezettséget vállal Duális Képzőhely irányítása szerint a szakirányú oktatásban való részvételre.

7. Duális Képzőhely vállalja Tanuló/Képzésben részt vevő személy szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását, továbbá kötelezettséget vállal Tanuló/Képzésben részt vevő személy számára az Szkt.-ban meghatározott munkabér és egyéb juttatások nyújtására.

8. Tanuló/Képzésben részt vevő személy kijelenti, hogy egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezik.

9. Felek kijelentik, hogy Tanuló/Képzésben részt vevő személy a szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

10. Tanuló/Képzésben részt vevő személy szakirányú oktatása körébe tartozó munkafeladatok Duális Képzőhely képzési programja alapján: Épületvillamossági szerelés gyakorlása, csatlakozóvezetékek, épületvillamossági berendezések, érintésvédelem, villámvédelem, épületvillamossági mérések, ( -üzemi, hiba, szerelői ellenőrző mérések) szerelői ellenőrzés végzése, dokumentálása.

11. Duális Képzőhely a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 253. § (1) bekezdésében, illetve az ezt módosító 800/2021 Korm. rendelet 13. § 33. pontjában foglaltak alapján Tanuló/Képzésben részt vevő személy munkabérét havi bruttó 100000 Ft-ban, azaz százezer Forintban határozza meg.

12. A 11. pontban meghatározott munkabért Duális Képzőhely a Tanuló/Képzésben részt vevő személy_____________________________ Banknál vezetett,

számú bankszámlájára utólag, a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig átutalással teljesíti.

13. Duális Képzőhely kijelenti, hogy a 11. pontban meghatározott munkabér összegének megállapításánál figyelembe vette Tanuló/Képzésben részt vevő személy szakmai felkészültségét, tanulmányi eredményeit.

14. Tanulót/Képzésben részt vevő személyt egyéb juttatásként a Tanuló/Képzésben részt vevő személy által választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások illetik meg, amelyről Duális Képzőhely a 16. pontban foglaltak szerint tájékoztatja Tanulót/Képzésben részt vevő személyt.

15. Tanuló/Képzésben részt vevő személy kötelezettséget vállal arra, hogy

– Duális Képzőhely képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,

– a szakmai ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,

– a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,

– nem tanúsít olyan magatartást, amellyel Duális Képzőhely jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné.

16. Duális Képzőhely kijelenti, hogy jelen szakképzési munkaszerződés aláírásával egyidejűleg Tanulót/Képzésben részt vevő személyt – munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 46. és 47. §-ban foglaltak mellett – írásban tájékoztatta

– a munkabér és az egyéb juttatások kifizetésének időpontjáról, az azt terhelő fizetési kötelezettségek levonásáról,

– Tanuló/Képzésben részt vevő személy számára nyújtható egyéb juttatásokról és kedvezményekről, azok mértékéről és nyújtásának feltételeiről,

– a szakirányú oktatásáért felelős személy családi és utónevéről és elérhetőségéről,

– közreműködő igénybevétele esetén a Duális Képzőhely által igénybe vett vagy várhatóan igénybevételre kerülő közreműködő megnevezéséről, székhelyén vagy telephelyén lévő szakirányú oktatási helyszínéről vagy helyszíneiről, képviselőjének családi és utónevéről, Tanulónak/Képzésben részt vevő személynek a Duális Képzőhely által igénybe vett közreműködőhöz történő kirendelésének időtartamáról.

17. Duális Képzőhely kötelezettséget vállal arra, hogy Tanuló számára – egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen – szakirányú oktatásáról gondoskodik.

18. Tanulót/Képzésben részt vevő személyt a tizennyolcadik életévének betöltése évének utolsó napjáig évente negyvenöt munkanap, ezt követően évente harminc munkanap szabadság illeti meg. Duális Képzőhely a szabadság kiadásánál figyelemmel van az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. Duális Képzőhely a nyári szünetben legalább tizenöt munkanap szabadságot Tanuló/Képzésben részt vevő személy kérésének megfelelő időpontban egybefüggően ad ki.

Amennyiben Tanuló/Képzésben részt vevő személy más munkáltatóval fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal is rendelkezik, a szabadság megállapítása az Szkt 83. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

19. Duális Képzőhely kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrációs és tanulmányi rendszerben Tanuló/Képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásával összefüggésben rögzíti az Szkr. 224. §-ában előírtakat.

20. Felek kijelentik, hogy Tanuló/Képzésben részt vevő személy által előállított termékekkel, szolgáltatási díjakkal a Duális Képzőhely rendelkezik.

21. Felek jelen szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba foglalják, annak tartalmát közös megegyezéssel módosíthatják.

22. A tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony szünetelése alatt jelen szakképzési munkaszerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik Feleket. A tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony szünetelése alatt Tanuló/Képzésben részt vevő személy munkabérre és más juttatásra nem jogosult.

23. Duális Képzőhely jelen szakképzési munkaszerződés megszűnésével, illetve megszüntetésével egyidejűleg e tényről értesíti a szakképző intézményt.

24. Duális Képzőhely jelen szakképzési munkaszerződés megszűnésekor, illetve megszüntetésekor Tanuló/Képzésben részt vevő személy részére – a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások mellett – igazolást állít ki a szakirányú oktatásban eltöltött időről és a megszerzett szakmai ismeretekről.

25. Egyéb rendelkezések: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

2

Fiatal munkavállalónak minősülő tanuló esetén

A törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a fiatal munkavállalónak minősülő tanuló vagy a cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott munkavállalónak minősülő tanuló olyan jognyilatkozatának érvényességéhez, amely a munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra irányul. 6. Jelen szakképzési munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben az Szkt.-t, az Szkr.-t és a Mt.-t kell alkalmazni.

27. Felek jelen szakképzési munkaszerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon aláírták.

Kelt: BUDAPEST

_____________________________________________________________________

Duális Képzőhely
P.H.
Tanuló/Képzésben részt vevő személyFiatal munkavállalónak minősülő tanuló esetén törvényes képviselője

Jelen szakképzési munkaszerződést kapják:

1./ Duális Képzőhely

2./ Tanuló/Képzésben részt vevő személy (fiatalkorú tanuló esetén törvényes képviselője)

1 Tanuló esetén csak a „Tanuló”, képzésben részt vevő személy esetén csak a „Képzésben részt vevő személy” kifejezés használandó végig a szerződésben